145x112cm(150↓) 191점작품
18,400,000원  
생성 by 안준희

145.5W x 112H cm

no.p30516

18,400,000

18,000,000원  
울산바위 by 신홍직

145W x 73H cm

no.p29522

18,000,000

18,000,000원  
Journey to Hunab ku by 차경진

88W x 140H x 35D cm

no.p30332

18,000,000

12,000,000원  
The rose by 김용옥

70W x 145.5H cm

no.p2898

12,000,000

16,000,000원  
Film-Audrey Hepburn by 허필석

89.4W x 145.5H cm

no.p28796

16,000,000

16,000,000원  
비움과 채움(용의 꿈) by 오관진

112W x 145H cm

no.p27893

16,000,000

16,000,000원  
Film-James Dean by 허필석

97W x 145.5H cm

no.p28797

16,000,000

16,000,000원  
꽃잎 위로 훨훨 날아올라 by 김애란

112.1W x 145.5H cm

no.p9571

16,000,000

12,000,000원  
longing by 김용옥

70W x 145.5H cm

no.p2896

12,000,000

20,000,000원  

145W x 73H cm

no.p29652

20,000,000

18,000,000원  
세상밖으로 by 김성근

145.5W x 112.1H cm

no.p8032

18,000,000

15,000,000원  
Supermass-select II by 정인완

97W x 145.5H cm

no.p10216

15,000,000

16,000,000원  
LOVE-햇살정원 by 김종준

145.5W x 97H cm

no.p12163

16,000,000

32,000,000원  
동,서의 화합 by 곽연

112.5W x 145.5H cm

no.p1531

32,000,000

5,000,000원  
삶_life by 김문태

140W x 135H cm

no.p29968

5,000,000

17,000,000원  
Model Lady-City by 정인완

112W x 145H cm

no.p10221

17,000,000

16,000,000원  
Realignment by 송진영

145.5W x 112H cm

no.p6000

16,000,000

24,000,000원  
무의식의향연 by 김정미

112.1W x 145.5H cm

no.p14370

24,000,000

24,000,000원  
무의식의향연 by 김정미

112.1W x 145.5H cm

no.p14371

24,000,000

20,000,000원  
순결한 숨결 by 양향옥

112W x 145.5H cm

no.p13650

20,000,000